Wonen en zorg

Ouderen kunnen vaak lang zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis, ook als hun gezondheid achteruitgaat. Soms zijn daar aanpassingen in huis voor nodig. In andere gevallen is verhuizen de beste optie. Ook is er voldoende aanbod nodig van geschikte woningen en woonzorgvormen. Langer Thuis helpt en versnelt lokale en regionale initiatieven. Zo kunnen zoveel mogelijk ouderen zelfstandig oud worden in een geschikte woning.

Doel 1: vraag en aanbod woningen voor ouderen in beeld brengen

Nederland vergrijst. Hierdoor verandert de lokale woon- en zorgvraag. Langer Thuis stimuleert gemeenten om vraag en aanbod van woningen voor ouderen in kaart te brengen. En om een visie te ontwikkelen op wonen met zorg.

Taskforce Wonen en Zorg

De VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK hebben gezamenlijk de Taskforce Wonen en Zorg opgericht. Deze taskforce maakt zich er sterk voor dat in de komende jaren overal in Nederland partijen op lokaal niveau komen tot uitvoering van gezamenlijke prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Daarbij richt de taskforce zich in het bijzonder op realisatie van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Eind 2019 presenteert de Taskforce op welke manier zij hun ambities willen gaan waarmaken.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg is het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg opgericht  Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.

Doel 2: aanbod van (geclusterde) woon(zorg)vormen voor ouderen vergroten

Kennnis delen rond nieuwe woonzorgvormen

Om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, is het nodig dat er nieuwe woonvormen komen voor ouderen. Kennisorganisatie Platform 31 verzamelt voorbeelden van nieuwe woon(zorg)vormen, en deelt knelpunten en succesfactoren. Zo kunnen andere initiatiefnemers hiervan leren.

In 2018 liep de ontwerpprijsvraag Who Cares voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De Rijksbouwmeester gaat aan de slag met de winnaars om hun ontwerpen te realiseren. Alle ervaringen met deze initiatieven worden gedeeld in een Community of Practice.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

De stimuleringsregeling Wonen en Zorg bevordert de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen. Nieuwe wooninitiatieven kunnen hun plan financieren met een garantiestelling of lening. Ook is er een subsidie voor de initiatieffase van projecten, waarin de haalbaarheid van het project getoetst kan worden.

Doel 3: meer mensen in een geschikte woning

Lokale aanpak

Om meer ouderen in een geschikte woning te kunnen laten wonen, vraagt Langer Thuis gemeenten om een aanpak te ontwikkelen. Allereerst om ouderen zich meer bewust te maken van hun woonsituatie, dan om te bekijken of ze (nu en straks) nog goed wonen. En om ouderen met verhuisplannen op weg helpen. Hier kan een wooncoach voor worden ingezet. Gemeenten krijgen hierdoor een beter beeld van de vraag van ouderen.

Platform31 is gestart met het Innovatieprogramma Langer Thuis – Inclusieve wijk. Dit programma bekijkt in 24 gemeenten naar de lokale opgave van wonen en zorg en wat kwetsbare mensen nodig hebben aan voorzieningen in de wijk.

Knelpunten oplossen

In het programma Onbeperkt Meedoen wordt de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking vergroot.

Er leven veel vragen bij burgers ten aanzien van de wetgeving rond mantelzorgwoningen. Langer Thuis onderzoekt welke knelpunten er zijn en of de informatievoorziening verbeterd moet worden.