Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

De stimuleringsregeling Wonen en Zorg bevordert de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen.

In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Nieuwe wooninitiatieven kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de initiatieffase van hun plan om de haalbaarheid te onderzoeken. Daarnaast kunnen financiers in aanmerking komen voor een lening in de planontwikkelfase, of een borgstelling voor een lening in de bouw- en nafinancieringsfase. Door deze borgstelling kunnen bewonersinitiatieven en sociale ondernemers sneller een lening krijgen bij een bank of andere aangesloten financier.

De laatste jaren zijn nieuwe vormen van wonen en zorg steeds meer in trek onder senioren. Denk hierbij aan geclusterde levensloopbestendige woningen, een woonhofje, het ombouwen van een leegstaande school of gestapeld wonen in de stad. Alleen blijft het aanbod van dit soort kleinschalige woonvarianten nog sterk achter bij de vraag. Met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hier verandering in aanbrengen. De regeling draagt eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Subsidie voor initiatieffase

Om de haalbaarheid van een wooninitiatief te onderzoeken kan een subsidie worden aangevraagd voor de kosten van het haalbaarheidsonderzoek. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €20.000 per plan.

Planontwikkelfase en bouw/na-financieringsfase

De Stimuleringsregeling Wonen en zorg voorziet ook in een regeling voor de planontwikkelfase en bouw/ na- financieringsfase. Voor de planontwikkelfase kan een lening worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de bouw- en nafinancieringsfase is een borgstelling voor een deel van de financieringsbehoefte mogelijk. Doordat de Staat borg staat voor een deel van de lening wordt het financieringsrisico voor de financier kleiner.

Meer informatie en aanvragen

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat alle informatie over de SZW en kan de subsidie worden aangevraagd