Wijziging Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wijzigt met ingang van 19 februari 2020. Hierdoor komt een bredere doelgroep in aanmerking voor de regeling en wordt het doen van een aanvraag gemakkelijker. De wijzigingen maken de bouw van meer alternatieve woonvormen voor senioren mogelijk.

Een onderdeel van de SWZ is dat bewoners en sociale ondernemers een subsidie kunnen krijgen om de haalbaarheid van de woonvorm te onderzoeken. De belangrijkste wijzigingen in deze initiatieffase zijn:

  • Verbreding van de doelgroep
  • Verbreding en vereenvoudiging van de subsidiemogelijkheid in de initiatieffase
  • Verbreding doelgroep

Met de verruiming komen behalve wooninitiatieven voor ouderen ook initiatieven in aanmerking van ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Door de verwachte vraag naar verpleeghuiszorg is stimulering van deze kleinschalige wooninitiatieven gewenst.

Verbreding en vereenvoudiging subsidiemogelijkheid

Er komen meer mogelijkheden om subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen. De vereiste dat de subsidie alleen in te zetten is voor een externe procesbegeleider vervalt. Alle kosten die verband houden met het onderzoeken van de haalbaarheid van een woonzorgarrangement komen straks in aanmerking.

De administratielast vermindert. Het subsidiebedrag is niet meer afhankelijk van een percentage van de kosten: het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal te realiseren wooneenheden en bedraagt € 1.000 per wooneenheid. De totale subsidie blijft maximaal € 20.000. Voorwaarde voor een subsidie is dat de verklaring van de gemeente voor een locatie niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

Latere wijzigingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt nu welke aanpassingen aan de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase het eenvoudiger maken voor initiatiefnemers om nieuwe woonvormen te laten financieren.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact op met RVO via SWZ@rvo.nl.

Lees meer over de SWZ