Nieuw woonconcept stelt wensen bewoners centraal

Fijn wonen in je eigen woon- en leefomgeving, met goede buren en informele zorg om je heen. In het nieuwe woonconcept BuurSchap.nu vormen de bewoners een collectief en staan hun wensen centraal bij de ontwikkeling van de woningen en woonomgeving. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht met behulp van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Beeld: ©Fred Budas
Gerard Maassen. Buurschap.nu

Nieuwe woonvormen

Gerard Maassen is voorzitter van Stichting Seniorenschap en loopt al heel wat jaren mee in de wereld van ouderen, welzijn en zorg, en woonvoorzieningen. Hij heeft de afgelopen jaren de samenleving zien veranderen en stelde zichzelf de vraag welke impact dat heeft op het wonen in de toekomst: “Mensen worden ouder, blijven langer vitaal, maatschappelijk actief en willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daar horen andere woonvormen bij. Namelijk initiatieven waar ouderen fijn kunnen wonen en waar zij deel blijven uitmaken van een actieve buurt met bewoners in verschillende leeftijden. Als maatschappelijk betrokken ondernemer op dit vlak wil ik mijn steentje bijdragen. Daarom bedacht ik het concept BuurSchap.nu.”

Beter een goede buur

BuurSchap.nu is een collectieve woonvorm, ook wel co-housing, waarin mensen samen wonen en leven. Ze geven invulling aan goed nabuurschap met behoud van privacy en individuele vrijheid. Ze vinden een gezonde leefstijl belangrijk en geven invulling aan het gezegde ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’. Het concept omvat daarom meer dan alleen woonruimte. Het voorziet ook in een gezonde, sociale en stimulerende leefomgeving waar mensen betekenisvol kunnen zijn voor zichzelf, elkaar en de samenleving. Verder biedt het gemakken als het delen van auto’s en flexwerkplekken, en kan de inkoop van zorg, gemaksdiensten en woningonderhoud gezamenlijk worden geregeld.

Geïnteresseerden werven

Om de haalbaarheid van het concept te onderzoeken, wordt gebruikgemaakt van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Deze regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevordert de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen.

“Met BuurSchap.nu bewandelen we een andere route dan normaal. We starten niet met het zoeken naar een geschikte locatie en het ontwikkelen van bouwtekeningen om mensen enthousiast te maken. We beginnen bij de mensen zelf. We brengen geïnteresseerden bijeen om samen het gesprek te voeren over fijn wonen met fijne buren. En welke woonomgeving daarbij past. Dit doen we in de gemeente Hollandse Kroon, want daar hebben we onze contacten.”

“We gebruiken de subsidie ook om deze vernieuwende woon- en leefomgeving te etaleren: we brengen het actief onder de aandacht bij gemeenten en bij potentiële toekomstige bewoners. Een kleine projectgroep werkt hieraan mee. We hopen en verwachten dat het concept na deze initiatieffase een vervolg krijgt en dat we het verder kunnen uitwerken in de planontwikkelfase.”

Samen ontwikkelen

Als het concept ontwikkeld wordt, is een aantal onderdelen al uitgedacht. Zo wordt het BuurSchap ingevuld met meerdere BuurWoningen, die bestaan uit enkele wooneenheden. Hierin kunnen bijvoorbeeld een starter, de ouders en de overgrootouders wonen. Maar het kunnen ook drie of vier alleenstaanden zijn, die vooral zelfstandig willen wonen en af en toe samen willen zijn.

De bewoners in een BuurWoning kiezen elkaar als buren en beslissen samen hoe ze hun gemeenschappelijke ruimte vormgeven. Hierdoor zijn minder vierkante meters nodig en worden nodeloze ruimtes voorkomen. Een BuurWoning ligt op een BuurErf. Het BuurHof vormt de gemeenschappelijke buitenruimte voor alle bewoners. Daarin staan beweegtoestellen en bevindt zich het BuurAtelier, de buurhuiskamer.

“Het kader is dus geschetst, de invulling bepalen de bewoners. De ruimtelijke kwaliteit gaat ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk in beweging komen en elkaar ontmoeten. Dit bevordert het welzijn, het van betekenis zijn voor elkaar en daarmee ook het langer zelfstandig thuis blijven wonen.”

Blik in de toekomst

Het streven is om in het tweede kwartaal van 2021 met potentiële toekomstige bewoners de planontwikkelingsfase in te gaan. Op het gebied van architectuur, planologie, juridische en financiële zaken worden ze ontzorgd. “Samen gaan ze aan de slag met de details van de BuurWoning en het BuurErf, en met het ontwerp en inrichting van het BuurHof en het BuurAtelier. Ook ontstaat dan het eerste bewonersplatform.”