Ondersteuning voor alle kwetsbare ouderen in Cuijk

Thuis gezond ouder worden. Tot op een zeker moment lukt dat zelfstandig, maar er komt een periode dat daar hulp bij nodig is. Dan is het fijn als die hulp goed te vinden is en gemakkelijk ingezet kan worden. In Cuijk proberen ze de ondersteuning beter op elkaar af te stemmen, zodat elke oudere die dat nodig heeft zorg op maat krijgt.

©Netwerk Gezond en Thuis in Cuijk

Netwerk Gezond Oud & Thuis

“In Cuijk wonen relatief veel ouderen. Voor mensen met dementie is er al zo’n tien jaar goede zorg. De professionals om de oudere heen – ouderenverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, huisartsen, welzijnsprofessionals en een specialist ouderengeneeskunde – weten elkaar te vinden en werken nauw met elkaar samen”, vertelt Karin Roskes. Ze is huisarts in Cuijk en kaderhuisarts ouderengeneeskunde. “Voor andere kwetsbare ouderen zijn de professionals minder goed op elkaar ingespeeld. Daarom is het project Netwerk Gezond Oud & Thuis in Cuijk opgericht.”

Zorgprofessionals weten elkaar te vinden

“We willen ervoor zorgen dat iedere kwetsbare oudere hulp kan krijgen om thuis te kunnen blijven wonen. Dit betekent dat een casemanager de zorg en ondersteuning gaat coördineren als dit voor mantelzorgers te complex wordt of er geen mantelzorger is. Mensen met dementie hebben nu vaak al een ouderenverpleegkundige als casemanager. Die mogelijkheid willen we dus ook bieden aan alle andere kwetsbare ouderen. Daarnaast willen we het bestaande netwerk van ondersteuning en zorg versterken. De zorg- en welzijnsprofessionals moeten elkaar beter weten te vinden en leren kennen. Hierbij kunnen we mooi gebruikmaken van het netwerk dat er al is voor mensen met dementie.”

Uiteindelijk willen ze in Cuijk dat het als volgt gaat werken: samen met de oudere en zijn of haar mantelzorger organiseert de casemanager zorg die aansluit bij de wensen en doelen van die oudere. De casemanager is een ouderenverpleegkundige, wijkverpleegkundige of welzijnsprofessional en werkt nauw samen met de huisarts. De casemanager, de huisarts, de mantelzorger en de betrokken professionals vormen het netwerk rondom de oudere. Samen zorgen ze ervoor dat deze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Netwerk uitbreiden en versterken

Om het project te financieren, is subsidie aangevraagd bij ZonMw. Het geld is bedoeld om in twaalf maanden een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen te realiseren. Het is een zogenaamd fase 2-project, want ze beschikken in Cuijk al over een lokaal netwerk met wijkverpleegkundigen, ouderenverpleegkundigen en huisartsen. Dit breiden ze uit met welzijnsprofessionals en ze willen het netwerk efficiënter inzetten.

“We hebben veel tijd besteed aan de voorbereiding van de scholing van de casemanagers uit de verschillende professies. Toen we wilden beginnen, kwam corona om de hoek kijken. Alle wijkverpleegkundigen en ouderenverpleegkundigen werden ingezet op corona-afdelingen en welzijnsmedewerkers mochten niet meer naar ouderen thuis. Dit hebben we geëvalueerd en we willen het nu anders doen: we zoeken elkaar nu meer op om af te stemmen wie wat kan blijven doen ondanks corona.”

Uitdaging op weg naar gewenste situatie

“Om onze doelen te bereiken, moeten we uitdagingen aangaan. Zo zijn veel zorgprofessionals gericht op – logisch – zorg verlenen. Maar ze moeten leren om in kaart te brengen wat ouderen nog kunnen en willen. De ouderen zelf zijn daarbij een onmisbare partner. Zij moeten immers aangeven wat ze dan nog kunnen en willen.” Verder belemmeren de financiële ‘schotten’ van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg het organiseren van passende zorg op de juiste plaats. Om deze schotten uit de weg te ruimen, is steun nodig. Kartrekkers op belangrijke posities zoals in een gemeenteraad zijn essentieel. En goede voorbeelden. Zoals succesvolle pilots waarbij alle activiteiten, initiatieven en samenwerkingen worden gefinancierd vanuit één pot.

“In Cuijk willen we met een klein netwerk een groot idee realiseren. We willen zorgen dat ouderen en mantelzorgers zich gesteund voelen door professionals die samen met hen passende zorg organiseren, zodat ze eigen regie behouden. Daar gaan we samen voor.”